PRIVACY & DISCLAIMER

Disclaimer

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Salon Partners Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de gegevens op deze website en/of de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken (ten behoeve van derden of anders dan voor uitsluitend eigen gebruik), door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salon Partners Benelux BV.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door deze derde(n) die op de betreffende website wordt/worden genoemd. Salon Partners Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.

Bij het eventueel ontstaan van conflicten door of voortkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website, zal eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Salon Partners Benelux BV zal trachten het ingevulde contactformulier zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Privacy verklaring

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten hoe we dat doen.

Salon Partners Benelux BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacywetgeving is in de afgelopen jaren herzien. M.i.v. 25 mei 2018 is de AVG in iedere lidstaat hetzelfde en van toepassing.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites. Wij raden je aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met je privacy omgaan.

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kan je onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken over de datum en het tijdstip dat je onze website(s) en -pagina's bezoekt, de regio van waaruit je onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke je op onze website(s) bent gekomen, de pagina's en onderdelen van de website(s) die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up,- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar het onderdeel "cookies" in dit reglement.

Gebruik van verzamelde gegevens

Als jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst(en) uit te kunnen voeren.

Als we je gegevens vragen dan vragen we je altijd toestemming om die gegevens vast te leggen en we leggen altijd uit waarom we die die gegevens vragen.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij.

Cookies

Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens slechts bewaren voor het doel van de noodzakelijke verwerking. Bij beëindigen van de klantenrelatie zullen we de klantgegevens vernietigen of anonimiseren. Of eerder, als bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing of hiervoor toestemming wordt ingetrokken. 

Geheimhouding

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Inzage, verwijderen en meenemen persoonsgegevens

Alle betrokkenen waarvan wij persoonsgegevens hebben vastgelegd hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Indien van toepassing kunnen wij de gegevens die we van je vastgelegd hebben aan je ter beschikking stellen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere aanbieder.

Aanpassen/uitschrijven van een nieuwsbrief

Als we je een nieuwsbrief of mailing sturen kun je de toezending altijd beëindigen. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.